Anunț de participare la licitație publică

Social

ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, C.U.I 4350645, Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1bis, județul Vrancea, telefon 0237/236.000, fax 0237/216.700, e-mail primarie@focsani.info, persoană de contact Cotea Diana Cătălina.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren pășune, format din 3 loturi: LOT1- 1,8321 ha T191P2730%, nr.cad.50133, UAT Bolotești, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani și LOT3- 1,9876 ha T78P411, UAT Golești, nr.cad.53728, LOT 4- 0,8124 ha T78P411 UAT Golești, nr.cad.53727, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani. Închirierea se face conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și conform Hotărârii Consiliului Local nr.60 din data de 27.02.2020 cu modificările și completările ulterioare.
3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei solicitări scrise adresate Primăriei Municipiului Focșani.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Sediul Primăriei Municipiului Focșani, Biroul agricultură – camera 5, parter, telefon 0237/236.000 – interior 305.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 52 lei pe suport de hârtie, respectiv 52 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Focșani sau prin ordin de plată în contul RO66TREZ69121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2020, ora 16:00.
4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.09.2020, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Focșani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, la Registratura Generală, parter.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic inchis și sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea, Focșani, Bulevardul Independenței nr.19-21, Secția a II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, Județul Vrancea, Telefon: +40 -237-232092, Fax:+40-0237235896, e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.08.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.