DISPOZIȚIA NR. 361 din 22 mai 2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 mai 2020

Social

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă
ordinară pentru data de 29 mai 2020, orele 11,00, la sediul Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, din bdul. Unirii nr. 36.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al
municipiului Focșani din data de 29 mai 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-14, 17, 25, 27 în Anexa la
dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 15-16, 18-19, 26 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 20-24 în Anexa la dispoziție au fost
trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta
dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 mai 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele
înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de
Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală,agricultură.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 29 mai 2020, orele 11,00 ședință ce se va desfășura la sediul Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”, din bdul. Unirii nr. 36

 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva – Noua Catedrală Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Apostoli Petru și Pavel;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ierarh Teodosie;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire – Castelul de apă;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum
  Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Parc Nicolae Bălcescu situat în municipiul Focșani, str. Republicii”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a imobilului din str. Slt. Gheorghe Potop nr. 15 Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a III-a”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 517/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei municipiului Focșani” cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
  municipiului Focșani nr. 37/2020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului buget a anului precedent;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Focșani și Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării Cărții funciare nr. 52597 aferentă imobilului teren situat în Municipiul Focșani, str. Antrepozite, Tarla 15, parcela 891;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,12 mp situat în Focșani, str. Mărăști nr. 3, bl. 3, adiacent spațiului cu destinația de birou, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Radu Gheorghe;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din HCL nr. 5/2018 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului medical în suprafață totală de 182,71 mp, situat la parterul imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 mp din spațiul în folosință comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 7 spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 22,00 mp situat în Focșani, str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul Vrancea, T. 189, P. 10264 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Marian Oprișan;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 8, înscris în CF 51903-C1-U45 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U21 UAT Focșani către domnii Goia Cristian Iulian și Goia Mariana;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 16, înscris în CF 51904-C1-U4 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U26 UAT Focșani către domnii Marin Laurențiu Daniel și Marin Claudia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 14, înscris în CF 51888-C1-U13 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U24 UAT Focșani către domnii Șelaru Aurel și Șelaru Lavinia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în Focșani, str. Fulger nr. 4, ap. 17, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia domnului Rusu Florin Aurel;

Inițiatori, consilieri locali Radu Nițu, Lupu Cătălina

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată,
  cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan,Mihai Petruț, Ungureanu Daniel

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani;
  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020;
  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.