Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de execuţie administrator I in cadrul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” Focsani

Social

ATENEUL POPULAR „MR.GH.PASTIA” FOCSANI organizează concurs /examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de execuţie ADMINISTRATOR I funcţie contractuală, studii medii la Biroul Contabilitate-financiar-administrativ.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale:Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art.3 din Anexa- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
– studii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat;
– vechime in specialitate – minim 10 ani;
– cunoştinţe de operare PC (Windows, Office, internet, email, SICAP)

Concursul va avea loc în data de 09.04.2020 ora 10,00 -proba practică PC, 15.04.2020, ora 10,00 – proba scrisă, şi 23.04.2020 ora 10,00 – proba interviu, la sediul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul PC se afişează la sediul şi pe site-ul Ateneului Popular”Mr.Gh.Pastia”, www.ateneu-pastia.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 02.04.2020, ora 16,00 la sediul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.

Relaţii suplimentare la sediul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia”, telefon 0237 -225584.
Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) actul de identitate, copie şi original;
c) copia şi originalul fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă; diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, dupa caz, o adeverinţă care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator I studii medii:

1.Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legăturaă cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
3.Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;
4.LEGEA nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6.HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7.HG 2139/2004 pentru clasificarea si durata normala de functionarea mijloacelor fixe
8.HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
9.OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalelor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
10.O.M.F.P.nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
12.Hotărârea Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
13.Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
14. H.G. nr.580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.99/2000 pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI;
16.Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Calendar concurs/examen:
Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 02.04.2020 ora 16,00
1. Selecţia dosarelor: 03.04.2020
2. Afişare rezultate selecţie dosare: 06.04.2020
3. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 07.04.2020, ora 14,00.
5. Afișare rezultate contestaţii selecție dosare: 08.04.2020
6. Susținere proba practică IT : 09.04.2020, ora 10,00.
7. Afișare rezultate probă practică IT: 10.04.2020
8. Data şi ora limită depunere contestaţii probă practică IT: 13.04.2020 ora 14,00
9. Afișare rezultate contestații proba practică IT:14.04.2020
10. Data de desfăşurare a probei scrise: 15.04.2020, ora 10,00.
11. Afişare rezultate proba scrisă:16.04.2020
12. Data şi ora limită depunere contestații rezultate proba scrisă: 21.04.2020, ora 14,00.
13. Afişare rezultate contestaţie proba scrisă: 22.04.2020
14. Data de desfăşurare a interviului: 23.04.2020, ora 10,00.
15. Afișare rezultate interviu: 24.04.2020
16. Data şi ora limită depunere contestații interviu:27.04.2020, ora 12,00;
17. Comunicare rezultate contestaţii interviu: 28.04.2020
18. Comunicare rezultate finale: 28.04.2020.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina webb a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.

Programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor PC (a se vedea fişierul anexat).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.