Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani

Social

DISPOZIȚIA NR. 745 din 8 octombrie 2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 12 octombrie 2020

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului local al municipiului Focșani aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă
extraordinară pentru data de 12 octombrie 2020, orele 16,00 ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local
al municipiului Focșani din data de 12 octombrie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-17 în Anexa la dispoziție au
fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 18 în Anexa la dispoziție a fost trimis
spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 19 în Anexa la dispoziție a fost trimis
spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta
dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 12 octombrie 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele
înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de
Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 12 octombrie 2020, orele 16,00 ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 a sumei de 15,53 mii lei pentru premierea echipei de baschet juniori U 18 – Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 – LPS Focșani,câștigătorii Campionatului României de baschet, ediția 2019-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 155/28.06.2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a imobilului din str. Prof. C. Stere nr. 81 din municipiul Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea sistemului de distribuție pentru alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Str. Razoare Nr.FN”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 52/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cu apă și climatizare Sere Mândrești,Municipiul Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Teatru”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Milcov”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/202020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;
  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
 2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007,cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 din HCL nr. 144/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobarea a
  formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren în suprafață de 10000 mp din municipiul Focșani, identificat în T 80, P 424/1 din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 8,75 mp. situat în Focșani, T 10, P%369, 370, 373, 374, 376 către SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată,cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan,Ungureanu Daniel

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.